Partnerstwo Publiczno Prywatne

Opis

Realizujemy inwestycje w ramach Partnerstwa Publiczno-Prywatnego.
Projektujemy – budujemy – administrujemy – finansujemy (pozyskujemy finansowanie) – dbamy o optymalizację finansową i użytkową inwestycji na rzecz Partnera publicznego.
Działamy jako inwestor zastępczy.
Jesteśmy obecni w każdym rejonie Polski oferując najlepsze rozwiązania dla jednostek publicznych.

Założenia mechanizmu działania

Partnerstwo Publiczno-Prywatne jest sposobem na sprawną realizację celów inwestycyjnych postawionych przez jednostki publiczne z zaangażowaniem działań finansowych i pozafinansowych ze strony jednostki prywatnej.
Mechanizm działania polega na ponoszeniu części kosztów realizacji inwestycji (inwestowaniu) ze środków prywatnego inwestora. Istnieje również możliwość ponoszenia całości kosztów przez podmiot prywatny, a na późniejszym etapie ich refundacja ze strony podmiotu publicznego. Te funkcje w PPP przejmuje Moris Polska działając jako inwestor zastępczy i finansując projekt nawet przez 10-15 lat lub też pozyskując finansowanie dla podmiotu publicznego.
Umożliwia to realizację projektu bez konieczności angażowania środków publicznych, w sytuacji, gdy takich środków gmina nie posiada bądź z pewnych powodów nie może zaangażować w dane przedsięwzięcie.
Partner publiczny oczekuje, iż środki na zapłatę wynagrodzenia podmiotu prywatnego pochodziły będą z oszczędności wygenerowanych z prowadzonej inwestycji. Oczekuje również, iż podjęty projekt odniesie sukces finansowy i użytkowy w pełni spełniając wstępne założenia inwestycji.
Projekt PPP realizowany jest w dwóch etapach – etap robót budowlanych i etap utrzymania.
Do obowiązków Partnera prywatnego na etapie robót budowlanych należy:

– przygotowanie kompletnej dokumentacji projektowej i wykonawczej
– pozyskanie finansowania inwestycji/finansowanie
– uzyskanie wszelkich niezbędnych decyzji oraz innych uzgodnień i pozwoleń
– przygotowanie harmonogramu inwestycji, która będzie wyznaczała kalendarz prac
– przejęcie terenu inwestycji od Partnera publicznego
– wykonanie wszelkich prac wskazanych w projekcie
– wykonanie obowiązków należących do inwestora zastępczego
– uzyskanie odbiorów etapowych oraz końcowych
– uzyskanie pozwolenia na użytkowanie

Do obowiązków Partnera prywatnego na etapie utrzymania należy:
– finansowanie wydatków związanych z funkcjonowaniem inwestycji
– dokonywanie remontów, napraw, konserwacji, usuwanie ewentualnych usterek (administracja techniczna)
– przygotowanie merytoryczne oraz szkolenie osób, które będą współ-administrowały inwestycją lub administrowały nią w przyszłości
– dbanie o optymalizację kosztową i użytkową inwestycji

Obowiązki Podmiotu publicznego:
– pozyskanie części finansowania, jeśli taka forma ma miejsce bądź rozliczenie finansowania w części lub w całości
– pełnienie obowiązków inwestora w odniesieniu do Prawa budowlanego
– zapłata częściowa lub całkowita wynagrodzenia dla Partnera prywatnego
– prawo do kontroli prowadzonej inwestycji

Efektywność partnerstwa publiczno-prywatnego zależy od odpowiedniego podziału zadań w ramach współpracy, ponoszenia za nie odpowiedzialności oraz przejęcia różnorodnych ryzyk.
Kryteria podziału polegają na tym, iż dane zadanie w ramach przedsięwzięcia będzie przekazane tej stronie, która zrealizuje ją efektywniej, optymalnie kosztowo i korzystnie z punktu widzenia interesu publicznego. Za danym zadaniem kryje się pełna odpowiedzialność oraz przeniesienie ryzyka, a przejmuje je ta strona, która jest w lepszym stopniu przygotowana do wykonania danego elementu projektu, zarówno z punktu widzenia merytorycznego, sprzętowego, doświadczenia oraz wiedzy i kosztów.
Za terminowość zakończenia realizacji odpowiedzialny jest podmiot prywatny.
Podsumowując, generalną cechą PPP jest zaprojektowanie inwestycji, wybudowanie obiektu, działanie jako inwestor zastępczy, administrowanie, finansowanie inwestycji przez określony okres czasu oraz optymalizacja kosztowa realizacji. Istnieje możliwość łączenia pewnych etapów realizowanego projektu celem osiągnięcia szybszego zakończenia prac. Obniżenie kosztów projektu może być oparte o połączenie współpracy pomiędzy projektantem a wykonawcą w ramach jednego kontraktu.
Sprawą, na którą warto zwrócić uwagę jest fakt, iż współpraca na zasadzie PPP daje możliwość zmniejszenia potencjalnego ryzyka opóźnień, powstawania strat, nakładania kar umownych czy też niedotrzymania terminów realizacji kolejnych etapów bądź całego projektu.
Projekty prowadzone w ramach partnerstwa publiczno-prawnego mogą przynieść kilkunastoprocentowe oszczędności,
Jedną ze zrealizowanych przez nas inwestycji w ramach PPP jest projekt Karczmiska.

Skontaktuj się z nami

 X 
UE